Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Kutipan Pepejal

Prosedur ini adalah untuk memastikan perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal berjalan dengan lancar dan efektif.

Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Kesihatan Awam di Pihak Berkuasa Tempatan untuk perlaksanaan kutipan sisa pepejal didalam kawasan di bawah bidang kuasa Majlis.

Jadual Kutipan

1) Zon A

2) Zon B

3) Zon C

4) Zon Bandar Pusa

5) Zon Pekan Beladin

6) Zon Pekan Maludam